مدیرکل اداری و مالی : کامران قربانی

تلفن دفتر : 31112524

نمابر : 36244075