ديدار سرپرست معاونت توسعه مديريت با خانواده بازنشستگان استانداري


سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استانداري به مناسبت هفته خانواده و تكريم بازنشستگان با خانواده دو تن از بازنشستگان استانداري ديدار كرد.

 به گزارش دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع انساني، " احمد ترحمي" ابتدا در منزل " وهاب زاده" حضور يافت و در گپ و گفتي صميمانه، احوال اين بازنشسته استانداري را جويا شد.

وي همچنين با حضور در منزل مرحوم "مثقالي" ضمن آرزوي علو درجات براي آن فقيد سعيد، خانواده ايشان را مورد تفقد قرار داد.

مدير كل اداري و مالي و مسئولان كانون بازنشستگان استانداري، سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع انساني را در اين بازديد همراهي  مي كردند.