سومین جلسه کارگروه پژوهش،فناوری و تحول اداری برگزار شد


سومین جلسه کارگروه پژوهش،فناوری و تحول اداری استان در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تشکیل شد و مصوباتی در پی داشت.

به گزارش دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یزد،این کارگروه ترکیب جدید اعضای خود را شناخت. مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی و مدیر سازمان عامل استقرار منطقه ویژه علم و فناوری  دو عضو جدید کارگروه پژوهش،فناوری و تحول اداری هستند.

اخبار تکمیلی این جلسه متعاقباً به اطلاع عموم رسانده می شود.