مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت : اکرم فداکار

تلفن دفتر : 31112525